Địa chỉ: Thôn Tân Lập
 • Nguyễn Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Thân Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Hòa Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Trần Bình Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Hà Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân